Contact - ติดต่อ

โทร : 087-472-4633
email : aphichat.wc@gmail.com
facebook : facebook.com/ATreeStudio

Reliable - ความน่าเชื่อถือ

ผลงานทุกชิ้นออกแบบโดยโปรแกรมลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายของ Adobe

ผลงานที่ต้องใช้รูปภาพ ทาง A.Tree จะเลือกใช้ภาพถูกต้องตามลิขสิทธิ์ มีการซื้อถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือภาพที่ลูกค้าจัดหาให้ (กรณีที่ลูกค้าให้เลือกใช้ภาพจากอินเทอร์เน็ต ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองหากเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้น)

font ที่ใช้ในผลงานออกแบบ เป็น font ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการค้าอย่างถูกต้อง หรือเป็นฟอนต์ที่สร้างขึ้นเอง จึงไว้วางใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาภายหลัง

Skill - ทักษะ

  • Adobe Photoshop 100%

  • Adobe Illustrator 100%

  • Adobe Dreamweaver 90%

  • Adobe Indesign 80%

  • HTML / CSS 60%

0